Nauki prawne

 • Prawo cywilne

  Prawo cywilne

  Prawo cywilne, czy też mówiąc inaczej cywilistyka jest jedną z gałęzi dogmatyki prawa – obejmować będzie swoim zasięgiem przede wszystkim zespół norm i stosunków cywilnych i prawnych pomiędzy podmiotami prawa. […]

  continue reading →
   
 • Zadania dogmatyki

  Zadania dogmatyki

  Do głównych zadań dogmatyki prawnej zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim opisywanie i systematyzację obowiązując przepisów i norm prawnych. Idąc dalej będzie to także wskazywanie tychże norm, które są aktualne i […]

  continue reading →
   
 • Nauki prawne

  Nauki prawne

  Mianem nauk prawnych określać będziemy zbiór nauk o podłożu społecznym oraz humanistycznym, które przede wszystkim zajmowały będą się prawem. Jako synonim nauk prawnych bardzo często stosować będziemy również inne terminy […]

  continue reading →
   
 • Dogmatyka prawa

  Dogmatyka prawa

  Dogmatyka prawa może być scharakteryzowana jako jeden z działów nauk powiązanych z szeroko pojętym prawem, który zajmować będzie się prowadzeniem badań nad obowiązującym prawem w postaci takowej w jakiej zostało […]

  continue reading →
   
 • Polskie prawo

  Polskie prawo

  W przypadku polskich źródeł prawa podzielić będzie można je na te obowiązujące powszechnie oraz obowiązujące wewnętrznie. Obecnie jednym z najważniejszych źródeł prawa jest konstytucja z roku 1997, a oprócz niej […]

  continue reading →
   
 • Źródła prawa

  Źródła prawa

  Prawo wywodzić będzie się z wielu różnych źródeł. Do podstawowych i często mylonych podziałów źródeł prawa będzie ten wyróżniający prawo w ścisłym ujęciu oraz źródła poznania prawa. Pierwszy z terminów […]

  continue reading →
   
 • Prawo

  Prawo

  Mianem prawa będziemy określać system specyficznych norm, które charakteryzowane są jako ogólne, jednoznaczne oraz abstrakcyjne dyrektywy, wyznaczające sposób postępowania. Ich powstawanie wiąże się z jednoczesnym istnieniem i działaniem organów państwowych […]

  continue reading →
   
 • Konstytucja

  Konstytucja

  Sama w sobie jest jednym z ważniejszych aktów prawnych, często określanym także mianem ustawy zasadniczej, która w większości przypadków posiada najwyższą moc prawną w systemie prawnym danego państwa. W skład […]

  continue reading →
   
 • Konstytucja RP

  Konstytucja RP

  Jest najważniejszym aktem prawnym w naszym kraju, który uchwalony został 2 kwietnia 1997 przez Zgromadzenie Narodowe, następnie miejsce miało jej zatwierdzenie na mocy referendum, które odbyło się miesiąc później. Sama […]

  continue reading →
   
 • Prawo konstytucyjne

  Prawo konstytucyjne

  Na dogmatykę prawa składać będzie się wiele kolejnych działów prawnych, jednym z nich będzie właśnie konstytucjonalistka, czyli inaczej mówiąc prawo konstytucyjne. Jest to zespół prawnych norm, które będą określać czysto […]

  continue reading →