Organy w spółkach

Organy kolegialne są typowe dla spółek i spółdzielni oraz stowarzyszeń i fundacji. Organy kolegialne mają uprawnienia uchwałodawcze (np. walne zgromadzenie członków), kontrolne (np. rady nadzorcze, komisje rewizyjne) lub zarządzająco-kierownicze (np. zarządy spółek, spółdzielni).
Organy jednoosobowe są typowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw państwowych i komunalnych. Indywidualny przedsiębiorca wykonuje funkcje organu zarządzającego, podejmując najważniejsze decyzje. W określonych przypadkach może powołać do pomocy radę złożoną z doradców-specjalistów. W przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych organem zarządzającym jest dyrektor przedsiębiorstwa, który nim zarządza i reprezentuje je na zewnątrz. W zarządzaniu tymi przedsiębiorstwami uczestniczą również organy samorządu załogi przedsiębiorstwa.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne