Funkcje struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna spełniająca funkcję regulującą: klasyfikuje cele (dzieli, łączy), jakie ma osiągnąć jednostka organizacyjna, porządkuje elementy aparatu wytwórczego, tworząc stanowiska i komórki organizacyjne, kształtuje zależności funkcjonalne i hierarchiczne, tworzy człony kierownicze, wyodrębniając stanowiska kierownicze i organy zarządzające.
Struktura organizacyjna w firmie określa więc: organy zarządzające i stanowiska kierujące przedsiębiorstwem oraz komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, zakresy działania stanowisk i komórek, więzi organizacyjne pomiędzy stanowiskami i komórkami. W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw wyróżnia się: organy zarządzające, stanowiska kierownicze, do których należą: dyrektor, jego zastępcy (do spraw produkcyjnych, technicznych, handlowych, ekonomicznych) oraz kierownicy niższych szczebli (kierownicy zakładów, wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści), komórki, do których przykładowo należą zakłady, wydziały, działy, hurtownie, magazyny, sklepy i stanowiska organizacyjne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne