Nauki ekonomiczne

 • Funkcje struktury organizacyjnej

  Funkcje struktury organizacyjnej

  Struktura organizacyjna spełniająca funkcję regulującą: klasyfikuje cele (dzieli, łączy), jakie ma osiągnąć jednostka organizacyjna, porządkuje elementy aparatu wytwórczego, tworząc stanowiska i komórki organizacyjne, kształtuje zależności funkcjonalne i hierarchiczne, tworzy człony […]

  continue reading →
   
 • Schemat organizacyjny

  Schemat organizacyjny

  Schemat organizacyjny jest to graficzny obraz struktury organizacyjnej, wskazujący realizatorów poszczególnych funkcji i ich miejsce w strukturze. Przedstawia on układ stanowisk kierowniczych, komórek organizacyjnych i stanowisk organizacyjnych w ich zależnościach […]

  continue reading →
   
 • Organy w spółkach

  Organy w spółkach

  Organy kolegialne są typowe dla spółek i spółdzielni oraz stowarzyszeń i fundacji. Organy kolegialne mają uprawnienia uchwałodawcze (np. walne zgromadzenie członków), kontrolne (np. rady nadzorcze, komisje rewizyjne) lub zarządzająco-kierownicze (np. […]

  continue reading →
   
 • Struktura sztabowo-liniowa

  Struktura sztabowo-liniowa

  Struktura sztabowo-liniowa jest to jedną z całej gałęzi struktury organizacyjnej. W tej strukturze występują komórki sztabowe, gdzie zasiadają eksperci, które są podporządkowane z góry kierownikom liniowym. W tej strukturze nadal […]

  continue reading →
   
 • Struktura funkcjonalna

  Struktura funkcjonalna

  Struktura funkcjonalna jest cześć struktury organizacyjnej, gdzie występują działy funkcjonalne. Są one kierowane przez określonych specjalistów. W tej strukturze określony już z góry pracownik ma przeważnie więcej niż jednego podwładnego. […]

  continue reading →
   
 • Struktura liniowa

  Struktura liniowa

  Struktura organizacyjna w przedsiębiorstwie, poza stanowiskami i komórkami organizacyjnymi stoi ogół zależności funkcjonalnych i hierarchicznych pomiędzy nimi. Służy potrzebom zarządzania, porządkuje bowiem elementy aparatu wytwórczego, umożliwia sprawne zarządzanie złożoną całością […]

  continue reading →
   
 • Produkcja masowa

  Produkcja masowa

  Produkcja masowa w przedsiębiorstwie polega na produkowaniu stale tych samych wyrobów, np. zabawek, słodyczy, nożyczek. Ta produkcja przede wszystkim charakteryzuje się bardzo wąskim asortymentem, ale znaczną ilością produkowanych wyrobów. Produkcja […]

  continue reading →
   
 • Procesy produkcji

  Procesy produkcji

  Proces produkcji to proces, który obejmuje całokształt wzajemnie ze sobą powiązanych działań ludzi i środków pracy, których rezultatem są określone wyroby. W przedsiębiorstwach przemysłowych mogą być realizowane dwa podstawowe rodzaje […]

  continue reading →
   
 • Produkcja jednostkowa i seryjna

  Produkcja jednostkowa i seryjna

  Produkcja jednostkowa polega na wykonywaniu wyrobów w pojedynczych sztukach, zwykle na zamówienie, np. produkcja statków, kompleksowych urządzeń fabryk, mostów oraz produkcja miarowa (ubrania, buty). Jest ona możliwa do wykonywania zarówno […]

  continue reading →
   
 • Produkcja w toku

  Produkcja w toku

  Produkcja w toku to produkty, które znajdują się w danym momencie w stanie obróbki w jednej z faz procesu produkcyjnego, np. płynne żeliwo, deski w czasie obróbki, ciasto w czasie […]

  continue reading →