Produkcja w toku

Produkcja w toku to produkty, które znajdują się w danym momencie w stanie obróbki w jednej z faz procesu produkcyjnego, np. płynne żeliwo, deski w czasie obróbki, ciasto w czasie zarabiania.
Półfabrykaty to produkty, które przeszły określoną fazę procesu produkcyjnego i przeznaczone są do dalszego przerobu, np. odlewy, obrobione elementy do produkcji mebli, cholewki. Półfabrykaty tylko wyjątkowo przeznacza się do sprzedaży, np. jako części zamienne.
Wyroby gotowe są to wyroby o zakończonym procesie produkcyjnym w danym przedsiębiorstwie, przeznaczone do sprzedaży. Wśród wyrobów gotowych rozróżnia się produkcję finalną i kooperacyjną. Produkcję finalną stanowią wyroby przeznaczone do bezpośredniego użytkowania, nie podlegają dalszym procesom produkcji, np. samochody, obrabiarki, meble. Produkcję kooperacyjną stanowią wyroby przeznaczone do zużycia jako materiały w innych przedsiębiorstwach, np. części do maszyn, opony, guziki. W zależności od znaczenia i roli produktów w danym przedsiębiorstwie rozróżnia się: produkcję podstawową, produkcję pomocniczą, produkcję uboczną.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne