Źródła prawa

Prawo wywodzić będzie się z wielu różnych źródeł. Do podstawowych i często mylonych podziałów źródeł prawa będzie ten wyróżniający prawo w ścisłym ujęciu oraz źródła poznania prawa. Pierwszy z terminów odnosić będzie się do aktów normatywnych, inaczej mówiąc prawnych, które zawierać będą w sobie przepisy prawa oraz tryb tworzenie takowych właśnie aktów. Drugi termin natomiast, czyli źródła poznania prawa obejmować będzie wszystkie z materiałów, które służyć mają poznaniu prawa oraz wszelkie inne formy przekazywania tego prawa dalej, mogą to być dokumenty, publikacje, także te w środkach masowego przekazu. Z powodu, że istnieje wiele różnych źródeł prawa dopuszczalne i możliwe jest wyróżnienie w przypadku zachodniej kultury dwóch systemów prawnych, a mianowicie anglosaskiego i europejskiego, które inaczej zwane jest kontynentalnym. Podstawowe różnice pomiędzy nimi wynikać będą z różnych możliwości tworzenia tego prawa. W przypadku systemu anglosaskiego, zwanego popularnie common law sądy będą posiadały wpływ na tworzenie prawa o wiele szerzej niż ma to miejsce w przypadku prawa kontynentalnego, zwanego inaczej civil law.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki prawne