Historia

Historia jest kolejn± je¶li chodzi o najpopularniejsze nauki humanistyczne i będzie ogółem wiedzy dotycz±cej przeszło¶ci człowieka. Będzie ona zajmowała się przede wszystkim prób± doj¶cia do tego jak wygl±dały dawne czasy oraz wydarzenia, w oparciu o ¶wiadectwa bezpo¶rednich ¶wiadków, Ľródła pisane, czy też pomocniczych badań powi±zanych wła¶nie z histori±. Wynikiem takowych badań historycznych będzie przede wszystkim opisywanie dziejów, które inaczej zwane jest historiografi±. Główny przedmiot badań tej dyscypliny nauk humanistycznych to w główne mierze historia rodzaju ludzkiego oraz cywilizacji, któr± człowiek wytworzył. Dawne dzieje spisywane były od momentu kiedy człowiek poznał pismo. U samych pocz±tków jednak w większo¶ci przypadków były one nacechowane pod k±tek religijnym, mitologicznym, czy też teologicznym. Pierwsi kronikarze antyczni opisywali przede wszystkim mitologię powstawania danych systemów politycznych, czy też terytorialnych, w których przyszło im egzystować i funkcjonować. Pierwsze rzetelne opisy historiograficzne zacz±ł tworzyć Herodot, który oddzielał to co wydarzyło się na pewno od tego co jest domen± legend oraz opowiadań. Prawda historyczna mimo wszystko może być zaburzona na wiele sposobów, widzimy to szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wieloletnie manipulacje polityczne i społeczne wpływaj± na zaburzenie obrazu historii w oczach ogółu społeczeństwa, co jest jednym z elementów manipulacji.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne