Subdyscypliny

Dokładne zdefiniowanie socjologii jako jednej z nauk z całą pewnością utrudniać będzie fakt, że ciężko wyróżni jedną oraz w pełni zorganizowaną teorię socjologiczną, jest ona bowiem wielo paradygmatyczną, co oznacza że składać będzie się z kilku oraz konkurujących z sobą tradycji i szkół myślenia, gdzie do najważniejszych z nich zaliczyć będziemy mogli między innymi funkcjonalizm, teorię wymiany, szkołę chicagowską i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów. W programach studiów dotyczących socjologii bardzo często będziemy spotykać się z podziałem kolejnych dziedzin tejże nauki ze względu na ogromną skalę zjawisk, które zachodzą w społeczeństwie. Wyróżnić będziemy mogli więc dwa podstawowe typ socjologii, a mianowicie mikrosocjologię oraz makrosocjologię. Ta pierwsza będzie skupiała się przede wszystkim na dosyć obszernych strukturach fizycznych i badać będzie zjawiska o dużej skali, dotyczące między innymi państwa, globu, rasy, klas społecznych i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych. Mikrosocjologia natomiast zajmowała będzie się małymi strukturami społecznymi oraz małą ich skalą, między innymi zwracać będzie uwagę na interakcje pomiędzy ludźmi, czy też małe grupy społeczne. Pole badawcze mikrosocjologii pokrywać będzie się z psychologią społeczną. Obecnie wyróżnić będziemy mogli naprawdę wiele, wiele różnych rodzajów dyscyplin oraz podtypów socjologii, gdzie jedne z nich cieszą się większą inne mniejszą popularnością. Do specjalizacji tych zaliczyć będziemy mogli między innymi historię socjologii, socjologię medycyna, miasta, nauki, prawa, religii i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Socjologia