ZARZĄDZANIE

Jest jedną z nauk ekonomicznych i było do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku uważane jako działanie kierownicze. Obejmowało planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Pierwszym klasykiem zarządzania był Henri Fayol. Jednak pogląd na zarządzanie zmienił się od tego czasu diametralnie, dlatego wraca się do starszej wersji definicji, że zarządzanie to sztuka lub praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia celów. Termin ten używa się w biznesie. Administracja biznesu jest dyscypliną akademicką, a szereg uniwersytetów i szkół biznesu nadaje tytuł magistra z tej dyscypliny. Przedmiotem zarządzania jest organizacja, a nie pojedynczy człowiek. Zarządzanie obejmuje relacje podmiotu z otoczeniem. Każdy podmiot wykorzystuje zasoby i te zasoby są przedmiotem zarządzania. Wyróżnia się zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansowe, aktywami, czasem, środowiskiem, wiedzą, relacjami, związkami z klientem, kapitałem nieuchwytnym, problemami, konfliktami, stresem, jakością ryzykiem, emocjami, nieruchomościami, wartością firmy. Rozróżnia się zarządzanie ogólne, funkcjonalne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania