Fizyka

Fizyka w szerszym znaczeniu tego właśnie słowa jest nauką o przyrodzie. Będzie się ona zajmowała badaniem właściwości, przemianą materii oraz energii oraz oddziaływania pomiędzy nimi właśnie. Do opisywania zjawisk fizycznych tego rodzaju wykorzystywane są wielkości fizyczne, które wyraża się poprzez pojęcie matematyczne. Tworząc teorie oraz hipotezy fizyczne buduje się jednocześnie relacje pomiędzy szeroką gamą wielkości licznych. Fizyka będzie ściśle wiązała się z innymi naukami przyrodniczymi, w szczególności z chemią, która jest nauką o związkach chemicznych cząsteczkach i tym, podobnych, które występują w całym naszym otoczeni. Chemia przyjmować będzie fizyczne teorie i przy ich wykorzystaniu tworzy całkowicie nowe opierające się już o bardziej ścisłe i związane właśnie z chemią dziedziny badawcze. Fizyka zajmowała będzie bardzo szczególne miejsce pomiędzy naukami przyrodniczymi, ponieważ wyjaśnia ona między innymi podstawowe i najbardziej elementarne zależności, które obowiązują w przyrodzie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Fizyka