Nauki prawne

Chcąc najprościej zdefiniować nauki prawne, można powiedzieć, że jest to specyficzny zbiór nauk o bardzo szerokim zakresie, zarówno tych społecznych jak i humanistycznych, które w jakikolwiek sposób dotyczyć będą prawa. Bardzo często stosowane są synonimy do określenia nauk prawnych, a mianowicie w zastosowaniu jest termin prawoznawstwo czy też jurysprudencja, chociaż ten drugi posiada więcej znaczeń i do tego jest dość rzadko stosowanym słowem. Prawoznawstwo nie będzie spójną i jednolitą nauką, co będzie jednym z powodów różnych perspektyw jeśli chodzi o badanie prawa oraz różnych celów, które stawiają sobie sami badacze, mogą one być czysto teoretyczne, czy też praktyczne. Najczęściej wyróżniane są trzy osobne działy jeśli chodzi o nauki prawne, a mianowicie tak zwana dogmatyka prawa, ogólne nauki prawne oraz nauki historyczno prawne. Grupa pierwsza, czyli dogmatyka prawa to tak naprawdę szczegółowe nauki prawne, które w głównej mierze zajmować będą się opisywaniem, systematyzowaniem oraz wykładaniem prawa obowiązującego. Dodatkowo jest to jedne z najstarszych i najliczniejszych nauk prawnych. Ogólne nauki prawne będą obejmowały przede wszystkim dyscypliny, które zajmują się czysto ogólnymi zagadnieniami prawnymi, a także metodologią badań. W tym przypadku odpowiedni podział i wyszczególnienie jest cały czas przedmiotem licznych sporów i w różnych krajach wyglądać będzie inaczej. Do tej grupy zaliczyć będziemy mogli między innymi filozofię prawa.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki