Polska

W przypadku naszego kraju moment wyodrębnienia politologii jako osobnej nauki przypadać będzie na początek wieku dwudziestego, kiedy to we Lwowie powstaje pierwsza ze szkół wykładająca nauki polityczne. W okresie pomiędzy pierwszą, a drugą wojną światową największą z uczelni politologicznych była ta mieszczącą się w Krakowie. Po zakończeniu wojny nastąpiły daleko idące uzależnienia nauk politycznych od ideologii, która oficjalnie funkcjonowała i wiązała się z socjalizmem komunistycznym. Spotęgowanie tych trendów miało miejsce po 1948, kiedy to zlikwidowana została politologia akademicka, a na jej miejsce pojawił się naukowy socjalizm oraz stalinowska wersja ustroju marksistowskiego. Przywrócenie politologii wiąże się z okresem ustępowania władzy totalitarnej w państwie, co zapoczątkowane zostało przez utworzenie instytutu nauk politycznych w warszawie, Pierwszy doktorat z politologii obroniony został natomiast cztery lata później, a habilitacje czynione były w drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W czasach tych zaczęły funkcjonować także pierwsze z ośrodków dydaktycznych i badawczych na innych z polskich uniwersytetów. Współcześnie politologia będzie w Polsce dyscypliną badaną i nauczaną w prawie wszystkich polskich uniwersytetach oraz na wielu prywatnych uczelniach humanistycznych. Politologia była swojego czasu jednym z popularniejszych kierunków studiów, szczególnie po zmianach ustrojowych, obecnie jednak jej popularność z roku na rok spada, cały czas kierunki te są jednak oblegane.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki politologiczne