Przedsiębiorstwo

Zastanawiałeś się kiedyś co to jest działalność gospodarcza, jak to jest posiadać własną firmę, czy jest to trudne? Działalność gospodarcza polega na wytwarzaniu produktów w celach zarob¬kowych. Ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej mówi, że działal¬nością gospodarczą jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługo¬wa prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek przedsiębiorcy. Z ustawy wynikają następujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej: podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i do¬zwolone na równych prawach bez względu na formę własności. Oznacza to swobodę działalności, którą także gwarantuje Konstytucja RP. Ogranicze¬niem tej swobody jest konieczność przestrzegania przepisów prawa i uzna¬wanych zasad współżycia społecznego, działalność gospodarcza prowadzona jest w celach zarobkowych, a więc przynosi zysk, który zresztą jest bodźcem do jej wykonywania. Obecnie prowadzenie firmy w Polsce prowadzone jest obecnie w ramach gospo¬darki rynkowej. Prawa, reguły i wymagania gospodarki rynkowej nie ograni¬czają się tylko do swobody prowadzenia własnej firmy i jej zarobkowego chara¬kteru.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne