Podstawowe informacje

Trudne wybory ekonomiczne i organizacyjne dotyczą nie tylko przedsiębiorstwa jako podstawowego organizmu prowadzącego działalność gospodarczą. Własna firma jest wyodrębnioną pod względem ekonomicznym i prawnym jest ona jed¬nostką gospodarczą, która prowadzi działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia zamierzonego zysku. Osiągnięcie zysku jest motywem zarówno tworzenia przedsiębiorstw, jak i ich działalności. Aby ustalić wysokość zysku, konieczne jest wyodrębnienie ekonomiczne i prawne przedsiębiorstwa. Zadaniem ekonomi jest zapoznanie się z działaniem: przedsiębiorstw, ich tworzenia i organizacji wewnętrznej, funkcjonowania przedsiębiorstw w zakresie zaopatrzenia, produkcji, zbytu, handlu i działalności usługowej, zatrudnienia, wydajności pracy i płac, systemu finansowego przedsiębiorstw oraz jego współdziałania z instytu¬cjami finansowymi, planowania działalności i opracowywania biznesplanu, analizy ekonomicznej działalności i jej oceny. marketingu i działań związanych z rozwiązywaniem podstawowych pro¬blemów sprzedaży produktów, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem roz¬wiązywania konfliktów i negocjacji, organizacji gospodarki narodowej, prowadzenia działalności gospodarczej według aktualnych przepisów pra¬wnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne