Praca

Określenie pracy w różnych słownikach i encyklopediach jest różnie określane. Jednak zawsze definicja jest podoba i brzmi m.in. tak, że jest to celowa i świadoma działalność człowieka, w efekcie której powstają produkty i usługi. Praca jest koniecznym i nieodzownym warunkiem istnienia społeczeństwa. Poprzez pracę ludzie biorą bezpośredni lub pośredni udział w produkcji. W związku z tym rozróżnia się pracę produkcyjną (np. praca rolnika, rzemieślnika, inżyniera zatrudnionego w przemyśle) i pracę nieprodukcyjną (np. praca lekarza, sędziego, nauczyciela), która jest również konieczna i społecznie użyteczna. Do wykonywania pracy potrzebne są określone kwalifikacje. Człowiek i jego kwalifikacje stanowią siłę roboczą. Środki pracy to: narzędzia, maszyny, urządzenia, budynki fabryczne, środki transportu, za pomocą których człowiek oddziaływuje na przedmioty pracy. Środki pracy umożliwiają i ułatwiają człowiekowi pracę. Są one wyprodukowane przez człowieka. W miarę rozwoju człowiek posługuje się coraz bardziej skomplikowanymi środkami pracy. Wymaga to od niego zdobywania nowych i uzupełniania posiadanych już kwalifikacji poprzez uczenie się.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne