Organizacja pracy

W dzisiejszych czasach to już każde przedsiębiorstwo wymaga zorganizowania. Bez tego nie da się funkcjonować w firmie. Ze względu na wnikliwe i wielorakie zadania realizowane przez przedsiębiorstwa konieczny jest podział pra¬cy. Podział pracy polega na tym, iż ogół zadań przedsiębiorstwa dzieli się na odpo¬wiednie części, czyli zadania cząstkowe, a te z kolei na dalsze elementy, doprowa¬dzając ten podział do czynności elementarnych, dalej już niepodzielnych. W wyniku podziału pracy powstają określone stanowiska pracy i komórki organizacyjne.
Stanowiskiem pracy jest odpowiednio wyposażone miejsce pracy, w którym jeden lub kilku pracowników wykonuje określone jednorodne zadania. Rozróżnia się stanowiska pracy fizycznej (stanowiska robotnicze) i stanowi¬ska pracy umysłowej. Wśród stanowisk pracy umysłowej są stanowiska kierow¬nicze. Nie jest to jednak jedyny i doskonały podział stanowisk pracy. Klasyfika¬cja bowiem pracowników w przedsiębiorstwie może mieć różny punkt odniesie¬nia. Dano temu wyraz w dalszej części podręcznika.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne