Podział

Ze względu na mnogość koncepcji jeśli chodzi o uprawianie filozofii, będziemy mogli uznać, że filozofia to wszystko to co wykładane jest na uniwersytetach filozofii. Wykłada się ją według podział na ontologię, czyli inaczej metafizykę, epistemologię oraz aksjologię, łączącą się z etyką i estetyką oraz dodatkowo osobno filozofię społeczną. Opierając się właśnie na tym podziale będziemy mogli możliwość wyróżnienia trzech podstawowych zagadnień filozoficznych czy też ich grup, pierwsza z nich to zagadnienia epistemologiczne, które dotyczyć będą przede wszystkim stosunków pomiędzy poznaniem a rzeczywistością. Co oznaczać będzie poznanie, a co rzeczywistość i czy przedmiotem poznania nie jest właśnie wyrów poznającego oraz co oznaczać będzie pojęcie prawdy i czy człowiekowi dane jest taką prawdę poznać. Jeżeli mamy taką możliwość to jak powinniśmy postępować, aby móc do tej prawdy dotrzeć. Kolejny z elementów dotyczyć będzie problemów metafizycznych, które dodatkowo obejmują przedmiot poznania, czyli ujęcie rzeczywistości. Ontologia starała będzie się odpowiadać na pytania, jaki będzie stosunek istnienie do istoty, czym jest związek przyczynowy, czy mnogość różnego rodzaju bytów jest rzeczywistą i czy istnieje przyczyna całości bytu, na przykład przyroda albo istota boska i czym kierują się prawa przyrody.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia