Sektory

W zależności od formy własności rozróżnia się przedsiębiorstwa Skarbu Państwa, samorządów terytorialnych, prywatne osób fizycznych, prywatne osób prawnych i zagraniczne. Poza tymi formami własności w gospodarce narodowej występują przedsiębiorstwa o mieszanej formie własności (np. państwowoprywatna, prywatna z udziałem zagranicznym). Grupując przedsiębiorstwa według form własności można utworzyć z nich dwa sektory: sektor publiczny, do którego zalicza się przedsiębiorstwa Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych, sektor prywatny, do którego zalicza się przedsiębiorstwa osób fizycznych i prawnych oraz zagraniczne. Przedsiębiorstwa o mieszanej formie własności zalicza się do sektora według przeważającego udziału w kapitale (mieniu).
W stosunku do dawnego podziału spółdzielnie i organizacje społeczne przeszły z sektora uspołecznionego do sektora prywatnego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne