Przedsiębiorstwa państwowe

Na obecnym etapie organizacyjnym gospodarki w Polsce przedsiębiorstwa państwowe są największymi podmiotami gospodarki narodowej. Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem mającym osobowość prawną.
Przedsiębiorstwo państwowe charakteryzują następujące cechy: określony cel działalności, odrębność ekonomiczną (posiada własne mienie), odrębność prawną (osobowość prawną), odrębność organizacyjną (stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną), odrębność terytorialną (obszar, na którym jest zlokalizowane). Firmę państwową tworzą organy założycielskie, którymi są: naczelne i centralne organy administracji państwowej, banki państwowe, wojewodowie. Organ założycielski decyduje też o łączeniu, podziale i likwidacji przedsiębiorstwa państwowego oraz dokonuje kontroli i oceny jego działalności. Akt organu założycielskiego o tworzeniu przedsiębiorstwa określa jego nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działalności. Organ założycielski wyposaża przedsiębiorstwo państwowe w środki niezbędne do prowadzenia działalności określone w akcie prawnym o jego utworzeniu. Wydzielony w ten sposób majątek przedsiębiorstwa oraz nabyty w trakcie działalności stanowi część mienia państwowego. Przedsiębiorstwo państwowe gospodarując wydzielonym mu i nabytym mieniem zapewnia jego ochronę.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne