Dobra produkcyjne

Do dóbr produkcyjnych zalicza się dobra służące do otrzymywania nowych dóbr gospodarczych i do świadczenia usług. Są to tak zwane środki produkcji, czyli głównie surowce, materiały i maszyny. Usługami są wszelkie czynności świadczone na rzecz zaspokojenia potrzeb. Część z nich świadczona jest w procesie pozyskiwania dóbr. Są to tzw. usługi dla celów produkcji. Większość jednak usług świadczona jest dla celów konsumpcji: indywidualnej, np. usługi gastronomiczne, hotelowe, turystyczne, kosmetyczne, zbiorowej, np. usługi oświatowe, kulturalne, lecznicze, ogólnospołecznej, np. usługi w zakresie administracji, bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości. Trzeba podkreślić, że współczesny człowiek ma coraz większe zapotrzebowanie na usługi, co niewątpliwie przyczynia się do ich rozwoju.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne