Geografia

Geografia zaliczana jest do grupy nauk społecznych, ale przede wszystkim tych przyrodniczych, gdzie zajmować będzie się ona badaniem powierzchni ziemi, tak zwanej przestrzeni geograficznej, a dodatkowo jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem czysto przyrodniczym oraz społecznym i gospodarczym, a oprócz tego także powiązaniami, które występują pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa ta wywodzi się od słów ziemia i piszę. Za twórcę samego terminu obecne uważa się Eratostenesa, pochodzące z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotów geograficznych oraz ich urozmaiconej metodologii bardzo często prowadzone są dyskusje wokół ścisłego zdefiniowania geografii oraz ustalenia jej badawczego zakresu, gdzie coraz częściej proponuje się wprowadzenie określenia nauk geograficznych, zamiast nazwy geografia. Przedmiotem badań geografii będzie tak zwane środowisko geograficzne, które obejmuje przede wszystkim przyrodę jak i jednocześnie gospodarkę. Geografia posiadała będzie więc dwa podstawowe przedmioty badań, naturalne środowisko naturalne, a oprócz tego człowieka oraz to co jest jego działalnością, można więc zaliczyć ją do grona nauk dualistycznych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Geografia